• :
  • :
Sunday June 16, 2024
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 02:46 04:10
Sunrise 04:42
Zuhr 13:11 13:30
Asr 18:42 16:00
Maghrib 21:28 21:28
Isha 22:37 22:50
Jumuah 13:30 | 14:00 | 14:30

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 21:29